Hoppa till sidans innehåll

Våra stadgar...


Stadgar för Norsholms Ryttarförening

 

Föreningen bildad den 8 november 1991.

Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 3 februari 2008 och baseras på normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01.

 

Innehållsförteckning

 • ALLMÄNT
 • FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 • ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
 • VALBEREDNING
 • REVISORER
 • STYRELSEN
 • SEKTIONER
 • TVIST

 

ALLMÄNT

 

§ 1   Ändamål

Norsholms Ryttarförening är en ideell förening och ska bedriva följande idrott: Ridsport

 

§ 2   Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 3   Tillhörighet

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Ridsportförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom distriksidrottsförbundet, Östergötlands Idrottsförbund (DF) samt specialidrottsdistriktsförbundet Östergötlands Ridsportförbund (SDF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF-, eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.

 

§ 4   Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5   Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av 2 styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 6   Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

§ 7   Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras i styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med vad som anges i §30.

 

§ 8   Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§ 9   Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av förening skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

§ 10   Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Den som inte tidigare varit medlem och betalat medlemsavgift 15 november eller senare har giltigt medlemskap även nästkommande kalenderår. Vid fortvarigt medlemskap ska medlemsavgift vara betald senast 1 april innevarande år.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått ansökan avslagen.

 

§ 11   Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskap upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 12   Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning fås som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen om varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom 3 veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 13   Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 14   Deltagande i idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

§ 15   Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 16   Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas på årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 17   Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§ 18   Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 19   Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i §8 första stycket och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 20   Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i föreningen.

 

§ 21   Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
      det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
  kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens orförande för en tid av ___ år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ___ år;
  c) suppleanter i styrelsen för en tid av ___ år:
  d) ___ revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
     I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) ___ ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en
     skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten
     där föreningen har rätt att representera med ombud);
 13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

§ 22   Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla samman medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligten och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

 

VALBEREDNING

 

§ 23   Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordföranden och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara, om möjligt, lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 10 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Så snart ledamot beslutat att ej ställa upp för omval ska denna meddela beslut till valberedningen. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

§ 24   Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senast verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

§ 25   Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden samt 5 till 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall om möjligt bestå av både kvinnor och män. I styrelsen ingår representant från Ungdomssektionen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant vid röstning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26   Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessas stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt §24
 • Förbereda årsmötet

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvar för att föreningens historia dokumenterats
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Om ordöranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer
 • Svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkningar
 • Utarbeta underlag  för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

§ 27   Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minsta halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetat har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

§ 28   Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

SEKTIONER

 

§ 29   Bildande av sektioner

Beslut om bildande av sektioner eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

TVIST

 

§ 30   Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i alla fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 17 AUG 2014 16:22 Skribent: Emma Gustafsson

Postadress:
Norsholms RF - Ridsport
Öjeby Östergård
61021 Norsholm

Kontakt:
Tel: +46702981048
E-post: This is a mailto link

Se all info